HÖSTMÖTE LJUNGSKILE BÅTKLUBB
7 November 2019
KLUBBHUSET KL 19:00
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av 2 justeringsmän
4. Mötesprotokoll från vårmötet
5. Verksamhetsrapport
6. Hemsida
7. Investeringsplan, ny Flytbrygga 2019/2020
8. Ekonomisk nulägesrapport för 2019
9. Budget för 2020
10.Övriga frågor
11.Mötets avslutande
Välkomna
Styrelsen
-->