Regler/föreskrifter

Regler för båtplatskö

I syfte att hålla ordning på de som önskar båtplats i vår båtklubb har föreningen en kö. För att kunna vara aktuell för kön krävs medlemskap i klubben.

Prioriteringsordning för fördelning av båtplats:

  1. Medlem som har båtplats och önskar byta plats.
  2. Medlem som är mantalsskriven på ort som har postnummer som börjar på 459, 463 och 444 97.
  3. Medlem som är sommarboende på ovanstående orter.
  4. Övriga

Bryggor och pir

Förtöjning av båt som ligger vid båtplats med stolpar, skall ske med fyra förtöjningsändar varav två skall vara uthalarlinor så anordnade att båten kan sträckas upp från bryggan.

Förtöjning av båt som ligger på båtplats med block fäst i vajer, skall ske med minst en förtöjningsända i bryggan samt med en uthalarlina som bör ha hanfot, så att båten vid behov kan sträckas upp från bryggan.

Båtar skall ha optimalt antal fendrar på varje sida ( 2 – 3). Avvisarlist av plast, gummi eller tågvirke är ej tillräckligt.

Ovanstående 3 stycken kommer inte klubbens funktionär att kontrollera förrän båtgranne klagar hos funktionär, då skriftlig anmaning att följa reglementet utgår. Efterlevs inte reglementet kommer båtplats att mistas.

Vid förtöjning vid bryggor med Y-bommar skall båten förtöjas med fyra förtöjningsändar. Härutöver skall en säkerhetsförtöjning (förtöjningsfjäder) mellan båt och brygga anordnas för att minska påfrestningen på bommarna.

En båt vars förtöjning kan springa av genom ryck är inte rätt förtöjd. Någon form av ryckutjämning måste finnas. Förtöjningsfjäderav stål måste alltid säkras med kätting .
Vissa “fjädrar” består av ett dragtåligt, ryckdämpande gummimateriaI.

Förtöjning av båt får ej ske vid kran, mastkran samt vattenpåfyllningsplats.

Båtplats kan ej överlåtas eller uthyras till annan person. Vid ev. försäljning skall platsen omedelbart ställas till klubbens förfogande såvida annat ej överenskommes med styrelsen.

El-sladdar med skarv får ej läggas ut på bryggorna , klubbens hänvisar till gällande elföreskrifter.

Cykling och mopedåkning på bryggor, pir och pontoner är förbjuden.

LBK äger rätt att, för att få bästa placering av båtarna, vidtaga nödvändiga omplaceringar.

Vid meningsskiljaktigheter om reglerna under denna rubrik avgör, av styrelsen utsedd, klubbfunktionär, tvistemålet.

Erlagt båtplatsavgift återbetalas om båtplatsinnehavaren sagt upp platsen senast 1 maj. Båtplats som sägs upp senare återbetalas endast om klubben kan hyra ut platsen till hel avgift.

”Båtplatsarrendator har rätt att ha kvar “sin” båtplats vid tillfälligt uppehåll i båtlivet. Rätten till detta gäller anmälningsåret under förutsättning att medlemskapet bibehålls. Klubben äger rätt att under denna period hyra ut platsen till annan båtägare. När denna period är tillända åligger det båtplatsarrendator att aktivt höra av sig till båtplatsansvarig inom styrelsen senast 15 dec, annars anses rätten till båtplatsarrende vara förverkad alt. påföres de avgifterna.”

Hamnplanen

Båtar får endast uppläggas på planen under tiden 1 september – sista onsdagen i maj och får endast ske efter anvisning av klubbfunktionär.

Otillåten uppläggning debiteras enligt särskild taxa.

Alla upplagda båtar skall vara märkta med väl synlig nummerbricka som erhålles vid emottagande av faktura.

Omärkta båtar rapporteras till polisen som upphittat gods.

Senast sista torsdagen i maj skall uppläggningsplatsen vara avstädad och uppallningsmateriel, vaggor och vagnar borttransporterade. Infaller sista torsdagen i maj på helgdag gäller närmaste föregående vardag. Eventuellt kvarvarande materiel bortforslas på båtägarens bekostnad.

Under perioden juni – augusti är planen avsedd för parkering. Parkering sker på egen risk, översvämningsdrabbat område.

Avgifter tas ut för husvagnar, husbilar o dylika fordon som uppställs på planen. Avgift tas även ut för tillfällig uppställning av båtar som, efter tillstånd av klubbfunktionär, står på planen under ej tillåten tid. Avgiften jämställs med dygnsavgiften för gästhamnen i båda fallen.

Båtägare som fått en faktura av klubben har från fakturadatum 30 dagar på sig att betala. Vid en eventuell påminnelse påförs en förseningsavgift. Senast 10 dagar från påminnelsens utskriftsdatum skall hela fakturan vara betald.

Båtägare som inte betalt faktura eller de avgifter som klubben krävt, har förverkat sin möjlighet att inneha medlemskap och båtplats eller möjlighet att sjö- alternativt torrsätta sin båt i Ljungskile Båtklubbs anläggningar.

Båtplatsavgift samt medlemsavgift regleras av klubbens stadgar.

Särskilda avgifter tas ut för båtar som ligger i sjön hela året samt för båtar som endast har vinteruppläggning på vår plan.

Förhöjd avgift tas ut vid byggande av båthus. Som båthus räknas en täckställning som har stöttorna på marken och saknar A-form.

Fartbegränsning

Farten får ej överstiga 3 knop i hamnområdet öster en enslinje 3 knopsboj – pontonbryggans nock.

Lyft

Kran och traktor får endast användas av funktionärer utsedda av styrelsen. OBS! Oförsäkrad båt får ej vare sig lyftas i vår kran eller transporterad av vår traktor.

Lyft av båt sker mot avgift i vår kran. Båtens försäkring gäller vid missöde. Egen eller egen hyrd truck eller lastbil med kran får ej torr- eller sjösätta båt på klubbens område.

Klubbens traktor kan användas om båtägaren ber om denna service. Om båtägare nyttjar klubbens traktor med förare vid upptagning eller sjösättning, ansvarar båtägaren för de själv-

riskkostnader som kan uppstå vid eventuell skada samt för kostnader vid skada då försäkring ej kan komma ifråga.

Mastkranen får användas av den enskilde båtägaren men endast till båtmaster. Masterna kan förvaras i maststället, gäller endast båtar som är vinterupplagda hos oss.

Upplagd båt skall vara uppallad så att kantringsrisk ej föreligger.

Sjösättning eller torrsättning av båt får endast ske med klubbens kran.

Vaktregler

Varje båtplatsinnehavare anmodas att teckna sig för en vaktnatt. Det är viktigt att det är båtplatsinnehavarens namn som står på vaktlistan oavsett om det är någon annan som går vakten. Teckningsmöjlighet finns från 15 jan – 30 mars på nätet och 1 april – 30 sept. i klubbhusets vaktpärm. Teckna er tidigt så inte tiderna tar slut. Bokningen gäller båtplatsinnehavaren .

Om man tar med en kompis eller fru som inte är båtplatsinnehavare, så räknas bara en vaktnatt. Om det är någon som har båtplats och vill gå på samma datum som den som har med sig kompisen/frun, så är det ok även om man blir tre stycken som vaktar.

Vill man gå extravakt finns en lista i klubbhuset där man kan anmäla sig.

Tecknar man sig inte uttages en vaktavgift . Vakt sker nattetid mellan 22.00-06.00. Vakt måste ha fyllt 18 år. Innan vaktpass påbörjas skall vaktinstruktionerna läsas. Instruktionerna ligger i klubblokalen. Två personer skall finnas på varje vaktnatt. Tecknar man sig för en vaktnatt och ej avbokar tiden senast 7 dagar innan vaktnatten måste man själv ordna vikarie alternativ betala vaktavgiften till klubben även om man fullgör vakten vid senare tidpunkt.

Klubben tar 1400:- i deposition för nya båtplatsinnehavare för vaktnatten. Pengarna betalas inte tillbaka när man fullgjort vakten, men man slipper en ny faktura på beloppet nästa år. När båtplatsen sägs upp skall depositionen återbetalas.

Lokaler

Klubbens lokaler är ej tillgängliga för uthyrning. Industrilokalens vindsvåning är dock möjlig att låna under kortare period för t.ex. lackning, efter avtal med klubbfunktionär.

Lokalernas utrustning får ej lämna lokalen utan klubbfunktionärs sanktion.

Lånad materiel såsom förlängningskablar, spolslangar, elcentraler mm skall utan anmodan återlämnas i uppstucket och oskadad skick.

Miljöplan/Hantering av avfall

Hushållsavfall från hamnens båtar samt gästbåtar: Soptunnor som töms via kommunens renhållning.

Avfall från toalett i båtar: Sugtömning vid innersta pontonbryggan. Brygga E.

Avfall från spolplatta: Omhändertas via Ragnsell.

Avfall från uppställningsplats: Primär städning och omhädertagande utförs av respektive båtägare.

Maskinsopning och omhändertagande av uppsopat grus utförs av entreprenör.

Övrigt avfall från båtar (olja, färg, batterier): Lämnas av båtägare vid kommunens återvinningscentral.

Avfall från underhållsarbeten inom hamnen: Sorteras och lämnas på kommunens återvinningscentral.

El, vatten och sopservice är endast till för klubbens båtar och betalande gästbåtar.

Övriga bestämmelser

Varje båtägare, som har sin båtplats i klubbens hamn eller vinterförvarar sin båt på klubbens uppläggningsplats, skall genom försäkring eller på annat sätt hålla klubb och tredje man skadeslös vid ev. olycka eller skada.

Vid längre bortovaro från båtplatsen bör detta anmälas till klubbens funktionärer, så att klubben kan använda platsen till exempelvis gästplats.

Klubbens eluttag är endast till för enklare servicearbeten på båten. Om man använder båten som bostad eller för stora arbeten som kräver mycket energi, kommer en särskild elavgift att utdebiteras. Båtägare skall kontakta klubbfunktionär innan ovanstående aktiviteter genomförs

-->