Stadgar

Stadgar för Ljungskile båtklubb                                                                 Reviderade april 2022

§ 1. Namn.

Föreningens namn skall vara Ljungskile Båtklubb.

§ 2. Ändamål.

Föreningens mål är att som ideell allmännyttig förening främja båtlivets verksamheter inklusive hamnverksamhet, verka för sjösäkerhet, god miljö samt gott sjömanskap.

§ 3. Medlemskap.

3.1 Medlem kan alla bli som har ett intresse för båtar och båtliv.

3.2 Medlem som vill utträda fyller i blankett på klubbens hemsida. Inbetald medlemsavgift för året återbetalas ej.

3.3 Medlem som inte betalt fastställda avgifter före den 1 februari, får en skriftlig påminnelse på de obetalda avgifterna. Senast 10 dagar efter påminnelsens utskriftsdatum skall avgifterna vara inne på klubbens konto. I och med att påminnelse skickas ut påförs en avgift på 50:-. Om betalning uteblir kan medlem efter styrelsens prövning anses utträtt ur föreningen samt mist rätten till hyrd båtplats.

3.4 Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom föreningen att dess anseende äventyras eller motverkar föreningens syfte kan efter prövning av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem har rätt att överklaga beslutet till årsmötet.

3.5 Medlemskap är enskilt medlemskap.

3.6 Föreningens årsmöte kan till hedersledamot kalla person som gjort sig förtjänt av föreningens uppskattning.

§ 4. Rätt till båtplats.

Båtplats tilldelas efter tillgång. Fördelningen sker av föreningens styrelse eller av den som styrelsen delegerat beslutsrätten till. Den som har tilldelats en båtplats har skyldighet att följa föreningens hamnföreskrifter. Skulle så ej ske kan styrelsen efter prövning besluta att rätten till båtplats är förverkad.

§ 5. Styrelse.

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och två ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelseledamöterna väljs växelvis på två år enligt följande; år 1 väljs ordförande samt två ledamöter, år 2 väljs sekreterare och kassör. Styrelseledamot kan återväljas.

§ 6. Funktioner.

Årsmötet utser styrelsens ordförande, sekreterare och kassör.Styrelsen utser inom sig:

Vice ordförande samt övriga funktioner. Styrelsen äger rätt att adjungera ytterligare styrelsemedlem. Adjungerad styrelsemedlem äger ej rösträtt i styrelsen.

§ 7. Revisorer.

Styrelsens verksamhet samt föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka väljs av årsmötet. Revisorerna väljs växelvis på en tvåårig mandatperiod.

§ 8. Firmatecknare.

Firmatecknare skall vara ordförande, sekreterare och kassör, två i förening vid belopp som överstiger ett basbelopp. I övriga fall räcker det med en firmatecknare.

§ 9. Styrelsens beslutmässighet.

För att fatta beslut i styrelsen erfordras att alla ordinarie ledamöter har blivit kallade samt att minst tre ledamöter är närvarande vid mötet.

§ 10. Styrelsens arbetsuppgifter.

10.1 Styrelsen skall handha en löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter och ha rätt att fatta beslut inom fastställd budget och investeringsplan. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om erforderliga föreskrifter för hamnen och övriga faciliteter. Styrelsens möten skall protokollföras. Styrelsen utser klubbens kommittéer eller ansvariga för olika verksamheter som: – Försäkring, – Miljö, – Hamn, ­-Säkerhetsbesiktning, – Sjösäkerhet.

§ 11. Årsmöte.

11.1 Ordinarie årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Kallelse till årsmöte skall vara utskickat till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Extra årsmöte skall hållas när styrelse, revisorer eller 10% av klubbens medlemmar gör framställan härom.

11.2 Klubbens räkenskapsår skall vara kalenderår.

11.3 Såväl styrelsen som medlem får avge förslag till ärende som skall behandlas på årsmötet.

Förslag eller motion skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

11.4 Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden:

  • Fråga om mötets utlysande.
  • Fastställande av dagordning.
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • Val av två justerare, tillika rösträknare, för mötet.
  • Redovisning av styrelsens och kommittéernas verksamheter.
  • Redovisning av styrelsens resultat och balansräkning. Revisionsberättelse.
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Fastställande av föreningens medlemsavgifter och övriga avgifter för nästkommande verksamhetsår.
  • Motioner och förslag till årsmötet samt övriga av styrelsen förberedda frågor.- Ordinarie val: Styrelseledamöter två år, styrelsesuppleanter ett år, revisorer två år, revisorssuppleanter ett år. Valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande,

väljs på ett år.

  • Beslut om arvoden och uppdrags reglemente

§ 12. Rösträtt.

Rösträtt vid föreningens årsmöte har medlem som erlagt medlemsavgift och övriga avgifter. Röstlängd skall upprättas och föreläggas årsmötet.

§ 13. Räkenskaper.

Föreningens räkenskaper skall vara avslutade senast den 15 januari året efter räkenskapsåret och därefter snarast överlämnas till revisorerna för granskning.

§ 14. Revision.

Revisorerna äger rätt att när de så önskar granska föreningens räkenskaper och underlag härför. Revisorerna äger även i övrigt rätt att granska styrelsens och övriga funktionärers förvaltning av föreningens angelägenheter. Utöver verkställd revision skall revisorerna till årsmötet överlämna en skriftlig berättelse med förslag rörande ansvarsfrihet för styrelsen och övriga funktionärer.

§ 15. Övriga möten.

Båtklubben skall utöver årsmötet hålla två allmänna möten, vår- och höstmöte. På höstmötet skall klubbens budget- och investeringsplan behandlas. Kallelse till dessa möten sker på sätt som årsmötet beslutar.

§ 16. Stadgar.

Förslag till ändring av stadgarna behandlas av årsmötet och skall anges i kallelsen till årsmötet. Förslaget skall bifogas kallelsen. För ändring av stadgarna fordras minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande allmänna möten varav ett skall vara årsmöte.

§ 17. Föreningens upplösning.

Skall förslag om föreningens upplösning behandlas vid föreningsmöte skall detta särskilt anges i den skriftliga kallelsen och beslutet fattas med minst två tredjedels majoritet på två på varandra följande allmänna möten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

 

Uppdaterad efter årsmöte 2022-04-21

-->