HÖSTMÖTE LJUNGSKILE BÅTKLUBB

 

Närvarande: Totalt 25 st medlemmar.

Från styrelsen deltog: Anders Lundblom, Ragnar Axelsson, Stellan Fryler, Bo Langedal, Kjell Sällström

1.                                    Mötets öppnande.

Anders Lundblom hälsade alla välkomna och öppnar mötet.

2.                                    Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes

3.                                    Val av protokolljusterare.

Till protokollsjusterare valdes Tom Larsson och Göran Petersson

         4,            Mötesprotokoll från vårmötet.

Protokollet presenterades och godkändes

         5,             Verksamhetsrapport

Nya och avgående medlemmar: 22 nya och 44 avgående

Totalt antal medlemmar: 456

Nya och avslutade båtplatser:

— Alla platser uthyrda

— 16 st säsongsplatser

— 4 st vill byta plats

- 4 st har sagt upp sin plats

61 st står i kö

Vakterna har fungerat bra, 8 extra insatta vaktnätter

Belysningen på bryggorna har åtgärdats, nya armaturer.

Upptagning på lördagar o söndagar fungerat bra

Arbetsdagarna har fungerat bra, alla har hjälpts åt, bilder visades från arbetsdagarna, ca 25 pers har ställt upp per gång

Rapporten godkänndes

6.                                   5-års planen presenterades

— Bryggdäck C- och D-brygga, åtgärder pågar

E-bryggan, offerter inkomna, styrelsen jobbar med dessa

Höjning av klubbstugan, utredning pågår

                           El-sektionering på bryggor och i fastigheter uppgraderas

Planen godkändes

       7              klubbens ekonomi

Bo redovisade klubbens ekonomi

-  Konton o lån i översikt

Kommande utbetalningar

-  Resultatrapport, ser bra ut

-  Balansrapport

Summering är att klubbens ekonomi är god

8.                                     Budget 2019

                              Bo redoisade styrelsens förslag till budget 2019 godkändes

 

9.                                     Övriga frågor

Fråga om E-bryggans kondition, vi har i nuläget ingen som ser larmlampan, vad händer om bryggan sjunker?

Farhågor framkom att den kanske inte klarar en vinter till. Här kom även frågan om ekonomin upp, olika alternativ diskuterades tex extra insats för båtplatser, vid E-brygga eller för samtliga. Även miljöfrågan togs upp. Frågan hänsköts till styrelsen.

David Hallman flaggar för att valberedningen behöver hjälp.

Förslag att införa "bryggansvariga" för var brygga. Denne skulle kunna hjälpa till med div. dagliga problem samt kanske få upp ett intresse för enklare uppdrag i hamnen.

         10.            Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Ljungskile 2018-11-01

Vid Protokollet                                            

                              Anders  Lundblom

Justeras

Justeras

Tom Larsson                                      Göran Pettersson