Verksamhetsplan/Åtgärdslista

Uppdaterad 2018-05-17

Åtgärd

Ansvarig/ Samordning

Prioritering

Pumpstation C-brygga ska höjas

Hösten 2018

Längsgående yttre timmer

Hösten 2018

Välkomstskylt på B-brygga Välkommen till Ljungskile Båtklubb

Stellan

Försommar 2018

Miljörapport

?

?

Komplettering av stolpar och höjning av wire på C- och D-bryggan

Styrelsen

Översyn och planering hösten 2018 finns behov?

Piren – ta bort skrot

Lennart Laneby

Pågår, när tid finns.

Räls behövs.

Pontonbryggor kryssbyglar utbyte/påläggssvetsning

Lennart Laneby

Vinter 2018/2019

Kompletteringsmåla kran.

Lennart Laneby

Pågår 2018

Bryggdäck E-bryggan inre del bör säkras. Delvis löst.

Lennart Laneby

Komplettering av pålning kvarstår. 2019

A-bryggan yttre del Inkl. pålning

Våren 2019 omläggn. av däck.

Uthållarrör D-bryggan renovering

2019

Kostnadsberäkning utbyte pontonbryggor. 2 inre

Förfrågningsunderlag tas fram.

Ca pris 720 000 inkl förtöjning

Och skrotning av gamla pontonerna. Pris från 2015

Sektionering elsystem belysning behöver utföras samt komplettering med skymningsrelän.

Lennart Laneby

Startat med El-Väst.

45-50 000 Stegvis när ekonomin tillåter. När klubbstugan är lyft

Måla vindskivor och fönster 2hus

Lennart Laneby

Tisdagsjobb.

Pågår.

Toa inne i klubbhus renovering

Styrelsen gemensamt

Efter lyft av klubbstuga

Golvöversyn klubbstuga

Styrelsen gemensamt

Efter att klubbstuga har lyfts

Höjning av klubbstuga.

Styrelsen gemensamt.

Offentlig upphandling pågår

Höjning av klubbstuga, krävs det tillstånd

Lennart hör med uddevalla kommun

Reklam yta kran. Försäljning.

Sommaren 2018.

Dörrar container utbyte. Samt belysning

Hösten 2018, Pågår

Pålar 20st löpande utbyte

Vid behov. Anskaffas.

Relationsritningar för klubbens område inkluderat EL och VA

Löpande.

Renovering plank mot väg

Hösten 2018

                      Avslutade arbeten.

Åtgärd

Ansvarig

Prioritering

Komplettering av belysningspunkter D-bryggan

Hösten 2018

Asfaltera kant spolplatta, kompensera för marksättning.

Våren 2018 Stäng med suggor

Belysning hamnplan

8 armaturer kvar att byta ut

Försommar 2018

Högtryckstvätta A- o C-brygga

Våren 2018

B-brygga, förstärka för båten Gustafsberg

Våren 2018, Klar

Kamera över vakning hamnplan

Anders

Prisuppgift våren 2018, Klar

Kran

Byte armatur

Våren 2018, Klar

Kran

Lyftstroppar

Våren 2018, Klar

Kran

Vajerbyte

Våren 2018, Klar

Träskoning insida yttre pontonbryggan

Hösten 2017 Klar

Anslutning A – C brygga.

2017/2018. Klar

Översyn av el förbrukning.

Byte till LED lampor där det är lönsamt.

Styrelsen gemensamt.

våren 2018, Klart

A-bryggan mellansektion utbyte

Våren 2018, Klar

Högtryckstvätta bryggor

Våren 2018, B- o E-bryggan är klar

Träskoning insida yttre pontonbryggan

Hösten 2017 Klar

Inre del E-brygga - pålar-nytt bryggdäck

Pågår 2013.

Komplettering kvarstår.

Klar.

Flotte – blästring och målning

Målning klar. Återmontering pågår. 2013

Klart.

Stålrör som håller y-bommars flottörer

Pågående 2013

Klart.

Säkra lock pontonbryggor

Tisdagsjobb. Klart.

Luftvärmepump till Valåsen

Hösten 2013.

Klart.

Pontonläck. Säkra funktionen nivågivare.

Hösten 2013. Klart

Isolera golv klubbhus, isolering bitvis borta.

Hösten 2013. Klart.

Klubbhuset - byte av gavel

Hösten 2013. Klart.

Isundanhållning behöver ses över och kompletteras.

Hösten 2013. Klart.

Belysning eluttag traktorgarage.

Tisdagsjobb. Klart

Förlängning av brygga G "tarmen" för att förbinda brygga A med land under byggperioden.

Våren 2014

Komplettering under arbetsdagar.

Klar.

Kran renoveras i egen regi..

Vintern 2013-14.

Klar.

Montera ned mastkran för översyn

Vinter 2013-14.

Pågår. Klar.

Duschrum

Vinterarbete. 2014

Klart.

Skyltar och märkning av bryggor och bryggnockar bör uppdateras.

2014. Pågår.

Klart.

Dränering Valåsen.

Bör undersökas i anslutning till markentreprenad. Anslutning förbereds. Klart.

Höjning av hamnplan och kranfundament.

Beställning lagd.

Pågår, Klart

Placering av pontonbrygga för att förbinda piren med land under byggperioden. Rampen stängs för sjösättning under byggperioden.

Våren 2014.

I samband med byggstart 17/5.

Pågår.

Pontonbrygga demonteras v35

Klart

Luckor husgrund

Efter markentrepenad. Pågår 2014. Klart

Uppmärkning av uthyrda parkeringsplatser.

2014. Under hösten före uppställning av båtar. Klart

Översyn HT-sprutor.

2014. Pågår. Klart

Nya lyftstroppar bör införskaffas. Även okets krokar bör kollas.

2014. Beställda. Klart

Räcke insida piren

  2014-2015 Pågår. Klart.

Tillverkning arbetsflotte

2014. Hösten.

Kostnadsberäknad till ca 6-7000kr. Klart

Ny pumpgrop, installation av flygt pumpen.

2014

Pågår. Fast el kvarstår, i övrigt färdig. Klar

Klädsel klubbstuga målning/ byte.

2014-2015. Pågår. Klart.

Översyn armaturer lyktstolpar.

Klart.

Kajskoning vid kran.

2014, Klart

Justering markytor dränering Valås.

2014. Klart

Renovering av den allmänna toaletten.

2014. Klart.

Kranplattform med utrymme för reklam.

2014-2015, Klart.

Infotavla samt eluttag i utfyllningens kant

2015, Klart.

Översyn av A, C, D bryggor.

Våren 2015. Klart

Lutning av yttre pontonbryggor bör korrigeras.

2015. Rixö bryggan bör offerera.

Klart

Förhöjning av mark/ bryggdäck öster om klubbhus.

2015, Klart.

Norra trappan vid klubbhuset byts ut mot ramp för att underlätta gång med rullator/barnvagn.

2015, Klart

Montera och starta upp tömningsstation båttoalett.

2015, Klart

Målning fasad Valåsen.

2015. Pågår. Klart

Träskoning utsida gamla ponton bryggorna.

2015, Klar

Förhöjning av B-brygga inre del. Anslutning kran/mastkran.

2015. Klar

Förrådsrum 2a vån Valåsen

Uppröjning pågår.

2015 Klart

Uppmärkning säkerhetsområde upptagning.

2015, Klart.

Färdigställa installation reningsverk vid spolplatta.

Lennart Laneby

Ingvar Dahlberg

2015. Klart

Förlängning garage mot container

2015. Klart

Avfall spolplatta, etablera rutiner.

Lennart Laneby

Ingvar Dahlberg

2015. Klart

Motorbyte flotte.

Ingvar Dahlberg

Skaffa reservmotor Volvo B21 eller B23 2015-2016. Klart

Extra traktor & kranförare

Styrelsen gemensamt

3 st har anmält sig

En lista görs med förslag på extra förare.

Behovet ökar i samband med användning av spolplatta. 3 personer behövs/tillfälle.

Samordnare behövs. Pågår löpande.

Förhöjning F-brygga

Lennart Laneby

2015-16. Pågår. Klar

Nytt mindre pumphus på nuvarande plats.

Lennart Laneby

2015-2016. Pågår. Klar

Betalstation för ramp och hamnavgift bör iordningställas.

Lennart Laneby

2015/2016. Pågår. Klar

Vattenledning till C-bryggan

Våren 2016 Klar

A & D nya knapar.

Våren 2016 Klar

Skylt texter uppdateras/ utbytes.

Styrelsen gemensamt

Klar

Försäljning av överblivet

Material.

Lennart Laneby

2016. Pågår. Klar.

Högtrycksspola C-bryggan

Våren 2016 Pågår. Klart.

Elmatning inre pontonbryggor

Kabel utlagd. Klar

Inkoppling kvarstår.

C-brygg däck renovering, sektionsvis.

Prisberäkning bör göras.

Dräneringsdike runt östra planen.

Lars Hedner

2016. Kontakt med kommunen för reglering av kostnad.

Faktura skickad.

Belysning spolplatta

2016. Klart.

Skärmskydd sopkärl.

2016. Klart.

Förhöjning av B-brygga inre del. ”Dansbanan”

Lennart Laneby

Pågår, färdig till säsongen 2017 Ca 150 000 kr

Nya flaggstänger monteras på pirens inre del.

Lennart Laneby

I anslutning till dansbanan.

2017

Säkring/inre del A-brygga

2017 våren. Klart

Pentry renovering

Styrelsen gemensamt

Beräknad kostnad 100 000.

2017, Pentryt klart.

B-brygga rälsstomme reparation/återställning.

Hösten 2017

Räls B-bryggan, justeras och svetsas fast där det har släppt i svetsfogarna

Lennart Laneby

Hösten 2017

E-bryggan, nya förtöjningspunkter

Lennart Laneby

Hösten 2017

E-bryggan, lock över hål till kättingförankring monteras

Lennart Laneby

Hösten 2017

Klubbhus fönster Ö-sida

Lennart Laneby

Beslutat.Startas, klart hösten 2017

Pumpar pontonbryggor.

Byte till tåligare modell

Lennart Laneby

Begär offert. Klart hösten 2017