Regler/föreskrifter

                                                                                                                                                                       Gäller från 25 april 2024 uppd. 24-05-28

Regler för medlem i Ljungskile Båtklubb: 

Båtplatskön, betalningsvillkor, uppsägning av båtplats samt tillfälligt uppehåll i båtlivet


I syfte att hålla ordning på önskemål om båtplats i vår båtklubb har föreningen en kö. För att kunna vara aktuell för kön krävs medlemskap i klubben.

Prioriteringsordning för fördelning av båtplats:

  1. Medlem som har båtplats och önskar byta plats
  2. Medlem som är mantalsskriven på ort som har postnummer som börjar på 459,463 och 444 97
  3. Medlem som är sommarboende på ovanstående orter
  4. Övriga

Båtplats kan ej överlåtas eller uthyras till annan person. Vid försäljning av din båt skall platsen omedelbart ställas till klubbens förfogande såvida ej annat överenskommes med styrelsen.

Inbetald båtplatsavgift återbetalas om båtplatsinnehavaren sagt upp platsen senast 1 maj. Båtplats som sägs upp senare återbetalas endast om klubben kan hyra ut platsen till hel avgift.

Betalningsvillkor. Båtägare som fått en faktura från klubben har från fakturadatum 10 dagar på sig att betala. Båtägare som inte betalt faktura eller de avgifter som klubben krävt, har förverkat sin möjlighet att  inneha medlemskap och båtplats eller möjlighet att sjö- alternativt torrsätta sin båt i klubbens anläggning.

Båtplatsavgift och medlemsavgift regleras av styrelsens beslut resp årsmötet

Båtplatsarrendator har rätt att ha kvar sin båtplats vid tillfälligt uppehåll i båtlivet. Rätten till detta gäller anmälningsåret under förutsättning att medlemskapet bibehålls. Klubben äger rätt att under denna period hyra ut platsen till annan båtägare. När denna period är till ända åligger det båtplatsarrendator att aktivt höra av sig till båtplatsansvarig inom styrelsen senast 15 december, annars anses rätten till båtplatsarrende vara förverkad alt. påföres de avgifterna.

Bryggorna

Placering av båtar, för att få bästa placering av båtarna, äger klubben rätt att vidtaga nödvändiga omplaceringar.

Förtöjningsregler.
Förtöjning av båt som ligger vid båtplats med stolpar skall ske med fyra (4) förtöjningsändar varav två (2) skall vara uthalarlinor så anordnade att båten kan stäckas upp från bryggan.

Förtöjning av båt som ligger vid båtplats med block fäst i vajer, skall ske med minst en förtöjningsända i bryggan samt med en uthalarlina som bör ha hanfot, så att båten vid behov kan sträckas upp från bryggan.

Förtöjning vid bryggor med Y-bommar; båten skall förtöjas med fyra (4) förtöjningsändar. Härutöver skall en säkerhetsförtöjning (förtöjningsfjäder)mellan båt och brygga anordnas för att minska påfrestningen på Y-bommarna.

Förtöjningsfjädrar av stål måste alltid säkras med en kätting. Lämplig fjädring är också de olika typer av gummifjädringar i olika storlekar (beroende på båtens tyngd) som finns på marknaden.

Fendrar. Båtar över 5 meter skall ha minst 3 fendrar på varje sida. Båtar under 5 meter skall ha minst 2 fendrar på varje sida. Avvisarlist av plast, gummi eller tågvirke är ej tillräckligt. Klubben gör inga specifika kontroller av förtöjningar eller fendrar; först när båtgranne klagar agerar klubben. Efterlevs ej reglementet kan rätten till båtplats komma att förverkas.

Vid klubbens lyftkran, mastkran samt plats för vattenpåfyllning får ej förtöjning ske.

Cykel och mopedåkning på bryggor, pir och pontoner är förbjuden.

Vid meningsskiljaktigheter om reglerna under denna rubrik avgör, av styrelsen utsedd funktionär, tvistemålet.

Fartbegränsning inom hamnområdet. Farten får ej överstiga 3 knop, området begränsas i linje med pontonbryggans nock.

Regler för användning av el

  • Du ansvarar själv för att din utrustning är korrekt – kablar, inkopplad apparat etc
  • Batteriladdare – använd en modern modell=betydligt säkrare än äldre
  • Inkopplad värmare – då ska du ha uppsikt hela tiden!
  • Klubbens eltavlor har jordfelsbrytare, men vi rekommenderar att du också använder en egen vid inkopplad apparat
  • Elen är endast för tillfällig inkoppling. Vid nyttjande av el på våra bryggor gäller inkoppling för max 2 dygn/tillfälle. Din elkabel från vårt eluttag på bryggan ska tas bort när du är färdig.

Hamnplanen

Uppläggning båtar
Båtar får endast läggas upp på planen under tiden 1 september – sista onsdagen i maj och får endast ske efter anvisning av klubbfunktionär.

Alla upplagda båtar ska vara märkta med väl synlig nummerbricka som erhålles vid mottagande av faktura. Omärkta båtar rapporteras till polisen som hittegods.

Upplagd båt skalla vara uppallad så att kantringsrisk ej föreligger.

Förhöjd avgift tas ut vid byggande av båthus. Som båthus räknas en täckställning som har stöttorna på marken och saknar A-form.

Senast sista torsdagen i maj skall uppläggningsplatsen vara avstädad och material för uppallning, vaggor och vagnar borttransporterade. Infaller torsdagen i maj på helgdag gäller närmast föregående vardag. Eventuellt kvarvarande material bortforslas på städdagen samt på båtägarens bekostnad.

Parkering
Under perioden juni – augusti är planen avsedd för parkering. Parkering sker på egen risk avseende risken för översvämning.

Avgifter tas ut för husvagnar, husbilar o dylika fordon som uppställs på planen. Avgift tas även ut för tillfällig uppställning av båtar som, efter tillstånd av klubbfunktionär, står på planen under parkeringsperioden. Avgiften jämställs med dygnsavgiften för gästhamnen i båda fallen.

Miljöansvar/hantering av avfall

Hushållsavfall från hamnens båtar samt gästbåtar: sopkärl som töms via kommunens renhållning.

Avfall från båttoalett: sugtömning finns på pontonbryggan, brygga E

Avfall från spolplatta: omhändertas av klubben enligt gängse miljöregler

Övrigt avfall från båtar (olja, färg, batterier, spillmaterial) sorteras och lämnas av resp båtägare på kommunens återvinningscentral

Färgflagor från bottenfärg: presenning under när du skrapar och slipar, färgflagorna tar du sedan med dig hem till eget kärl för brännbart

Klubbens lyftkran, traktor mm


Kran och traktor får endast användas av funktionärer utsedda av styrelsen. Oförsäkrad båt får ej vare sig lyftas i klubbens kran eller transporteras av vår traktor.

Lyft av båt sker mot avgift och båtens försäkring gäller vid missöde. Egen eller hyrd truck eller lastbil med kran får ej torr- eller sjösätta båt på klubbens område.

Klubbens traktor kan användas om båtägaren ber om denna service. Om båtägare nyttjar klubbens traktor med förare vid torr- eller sjösättning ansvarar båtägaren för de självriskkostnader som kan uppstå vid eventuell skada, samt för kostnader vid skada då försäkring ej kan komma ifråga.

Spolplattan får endast användas när klubbfunktionär öppnat anläggningen. Inga kemiska medel får användas – spolvattnet tas om hand i vår reningsanläggning.

Mastkranen får användas av den enskilde båtägaren men endast till båtmaster. Master kan förvaras i klubbens mastställ; gäller endast båtar som är vinterupplagda på klubbens hamnplan. Master ska vara märkta med namn och telefonnummer.

Rampen för sjösättning med trailer: följ gällande föreskrifter för maxvikt mm. Avgift betalas i hus bredvid rampen alt via swish.

Regler för vakthållning 1 maj – 30 september

Varje båtplatsinnehavare anmodas att teckna sig för en vaktnatt. Vakt måste ha fyllt 18 år och vaktpasset omfattar kl 22.00 till 06.00 och två (2) personer skall finnas på varje vaktnatt. Innan vaktpasset påbörjas skall vaktinstruktionerna läsas; finns i vaktpärmen i klubbhuset. Det är viktigt att det är båtplatsinnehavarens namn som står på vaktlistan oavsett om det är någon annan som går vaktpasset. Teckningsmöjlighet finns från 15 januari tom vaktperiodens sista dag via klubbens sida i systemet BAS på båtunionens hemsida. Instruktioner för hur man tecknar sig för en vaktnatt finns här på hemsidan under medlemssektionen.

Om man tar med en kompis eller fru som inte är båtplatsinnehavare räknas bara en vaktnatt. Om det är någon som har båtplats och vill gå på samma datum som den som har med sig kompisen/frun så är det okej även om man då blir tre på vaktpasset.

Om man ej tecknar på vaktlistan uttages en vaktavgift.

Lokaler

Klubbens lokaler är ej tillgängliga för uthyrning. Verkstadslokalens vindsvåning är dock möjlig låna under kortare period för ex lackning, efter avtal med klubbfunktionär.

Lokalernas utrustning får ej lämna lokalen utan klubbfunktionärs medgivande.

Lånad materiel såsom förlängningskablar, spolslangar, elcentraler mm skall utan anmodan återlämnas i uppstucket och oskadat skick.

Övriga bestämmelser

Klubbmedlems försäkringar. Varje båtägare, som har sin båtplats i klubbens hamn eller vinterförvarar sin båt på klubbens hamnplaner, skall genom försäkring eller på annat sätt hålla klubb och tredje man skadeslös vid ev olycka eller skada.

Möjlig gästplats. Vid längre bortovaro från båtplatsen bör detta anmälas till ansvarig funktionär så att klubben får möjlighet använda platsen till gästplats.

-->